Håll koll på på din bils avgassystem

Som en väsentlig del av en motorns utsläppssystem avlägsnar avgassystemet de skadliga utsläppen. För att hålla fordonets passagerare fria från avgaserna. En korrekt installation är därför avgörande för att förebygga problem, såsom läckage från skarvar, vilket kan ha potentiellt farliga effekter.

Avgassystem är utformade för att kanalisera bort från bilens motor och minska motorbuller, samtidigt som bränsleeffektiviteten upprätthålls. Om din bils avgassystem har en läcka. Kommer detta att påverka trycket i avgassystemet, som ger sämre bränsleekonomin och leder till högre utsläpp.

Skrämmande är att skadliga avgaser är luktfria och färglösa. Så du kommer inte att märka när de är i kupen, tills du börjar känna av effekterna. Mild exponering för avgaser kan orsaka huvudvärk, yrsel och trötthet, vilket kan bli farligt när du är bakom ratten. Och i extrema förhållanden kan långvarig exponering för höga kolmonoxid halter. Som kan orsaka dödsfall, vilket gör det viktigt att läckage måste åtgärdas snabbt.

Avgaser består av sex gaser, varav tre är giftiga kolmonoxid, kvävemonoxid och kväveoxid. Systemet är tänkt att avleda dessa gaser och minska antalet skadliga partiklar som avges från utloppsröret. Så att din bil kan köras miljövänligare.

Avgassystem hål

Om du hör en ljudvibration

Om du hör vibrerande när bilen körs eller om den upplever effektförlust. Ta den in för en avgasbesiktning. Låt affären veta var du märkte vibrationen kommer från: ratten, manöverpedalerna eller ens sätet. Det här symtomet kan vara ett resultat av ett hål, bortkopplad del eller läckage i avgassystemet. Problemet kan innehålla ett vibbrerande ljud och det beror på storleken på det skadade området. Vibrationerna är inte bara en signal på ett problem med ljuddämparen. Eller avgasrören de signalerar också att din motor sannolikt inte arbetar optimalt.

Ett djupt skakande ljud som kommer ut ur ditt avgasrör. Är en uppenbar signal att du har en ljuddämpare eller avgasutsläpp som är igensatt. Att få det reparerat snabbt är det bästa alternativet. Fördröjning av ljuddämpare eller avgasreningar orsakar andra avgas- och motorproblem som gör reparationer dyrare.

Skador på andra bildelar

Med tiden kommer den rök som läcker från ett sprucket avgassystem. Att skada omgivande komponenter och kan till och med orsaka brand. När de först kommer ut ur motorn är avgaserna extremt heta. Men svalnar så småningom som de når utloppsröret bak på fordonet. Om det finns ett hål i avgassystemet nära motorn. Kan dessa heta gaser läcka ut och blåsa rakt mot andra komponenter. Vilket orsakar värmeskador och ökar risken för brand.

Katalysatorn är den mest kostsamma delen av ditt avgassystem. Om din katalysator börjar på att gå sönder hörs höga ljud. En felaktig katalysator låter som om någon skakar en metalllåda fylld med små stenar medan bilen körs på tomgång. Du kan också märka det genom att din kontrolllampa är tänd.

Avgassystem

Minskad bränsleeffektivitet

Om en läcka utvecklas i avgassystemet nära motorn kan detta få stor inverkan på bränsleekonomin och kan leda till bränsletörst.
Om du märker att du inte kommer lika långt på en tankning, så kontrolle ditt system. Liksom vid vibrationer kan förlusten av bränsleeffektivitet vara ett tecken på problem med bilavgassystemet. Avgasläckor gör din motor jobbare, vilket kräver mer bränsle.